REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AGRICOOL SP. Z O. O.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy prowadzony jest przez AGRICOOL Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Warszawa, ul. Złota 7 m. 18, NIP: 5252876697, REGON: 389962980, e-mail: biuro@agricool.sklep.pl, tel. 502 718 111

Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania ze Sklepu Internetowego „AGRICOOL Sp. z o. o.”, składania zamówień, dostarczania zamówionych towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży towarów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy, a także zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełna lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupów w Sklepie,
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Konto – konto Klienta prowadzone przez Sklep pod adres poczty elektronicznej Klienta, zabezpieczone poufnym, indywidualnym hasłem wskazanym przez Klienta, umożliwiające logowanie do bazy zawierającej dane Klienta służące do realizacji zamówień Klienta oraz historię zrealizowanych zamówień Klienta,
 • Potwierdzenie zawarcia umowy – informacja wysyłana przez Sklep na adres poczty elektronicznej Klienta po złożeniu przez niego zamówienia zawierająca informacje o których mowa w art. 21 ust. 1 w zw. z art., 12 ust. 1 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827),
 • Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego „AGRICOOL Sp. z o. o.”
 • Rejestracja – procedura zakładania Konta przez Klienta,
 • Sklep – Sklep Internetowy „AGRICOOL Sp. z o. o.” działający za pośrednictwem strony internetowej https://www.agricool.sklep.pl/ umożliwiający Klientom zakup towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Klient może porozumiewać się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej:    biuro@agricool.sklep.pl, formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu, telefonicznie pod tel. 502 718 111 lub pisemnie (adres: Warszawa, ul. Złota 7 m. 18, 00-019 Warszawa).

WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej Sklepu.

W celu skorzystania z opcji zakupu towarów dostępnych w Sklepie Klient powinien posiadać urządzenia umożliwiające korzystanie z zasobów sieci Internet, skrzynki poczty elektronicznej oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwionych wyświetlanie stron internetowych www.

Wymaganie techniczne niezbędne do korzystania z usług Sklepu to:

IE wersja 8 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszą wersją FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 320px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklep należy je wszystkie wyłączyć w przypadku napotkania problemów z funkcjonowaniem.

Zakazane jest dostarczanie przez Klientów jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym zakaz dostarczania przez usługodawcę treści o charakterze bezprawnym.

Klient ma możliwość składania zamówień na dostępne w Sklepie towary za pośrednictwem Konta bądź poprzez podanie swoich danych kontaktowych i danych dotyczących miejsca dostarczenia zamówionego towaru.

Celem złożenia zamówienia Klient:

 • dokonuje wyboru towaru,
 • dokonuje logowania na swoje Konto lub podaje dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej, imię, nazwisko, telefon oraz dane dotyczące miejsca dostarczenia towaru),
 • dokonuje wyboru sposobu dostarczenia towaru,
 • dokonuje wyboru sposobu płatności ,
 • wybiera opcję „Złóż zamówienie lub zapłać.”

Po dokonaniu zamówienia Sklep przekazuje na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej „Potwierdzenie zawarcia umowy.”

Rejestracja w celu założenia Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej: https://www.agricool.sklep.pl/ zgodnie z jego treścią. Dane osobowe, jakie należy wskazać w celu dokonania Rejestracji oraz założenia Konta to podanie przez Klienta: adresu poczty elektronicznej, hasła, imienia i nazwiska oraz telefonu. W przypadku woli otrzymywania faktur VAT Klient powinien dodatkowo podać następujące dane: Firma, NIP, Województwo, Miasto, Ulica / Nr domu, Kod pocztowy, Telefon. Adres poczty elektronicznej podany w trakcie Rejestracji będzie wykorzystywany jako login Klienta.

W wyniku poprawnego wprowadzenia danych określonych w pkt. 2.6 do formularza rejestracyjnego oraz wybrania opcji „Zarejestruj się” Sklep automatycznie wysyła na podany przez Klienta w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej wiadomość o utworzeniu Konta i możliwości zalogowaniu się do Konta.

Klient w każdym czasie ma zapewniony dostęp do Konta, zmiany lub poprawy podanych danych oraz zmiany hasła umożliwiającego logowanie się do Konta.

WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY

Towary prezentowane na stronie Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Klient w celu dokonania zakupu towarów składa zamówienie zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 2.6.

Wszystkie towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski , a także są wolne od wad fizycznych i prawnych. Sklep przestrzega obowiązku dostarczania towarów bez wad.

Sklep realizuje zamówienia dotyczące wyłącznie dostawy towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ceny wszystkich znajdujących się w Sklepie towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), nie obejmują one informacji dotyczących kosztów dostarczenia towaru do Klienta. Każdorazowo bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, Klient jest informowany o łącznej cenie towaru wraz z podatkami, a także wszelkich obciążających go opłatach za dostarczenie towaru oraz o wszelkich ewentualnie innych obciążających go kosztach związanych ze złożonym zamówieniem.

Sklep umożliwia dokonanie płatności za zamówiony towar w drodze przelewu, płatności za pobraniem (poprzez dokonanie zapłaty kurierowi) z wykorzystaniem opcji płatności „Przelew elektroniczny dotpay”.

Zapłata w drodze przelewu tradycyjnego powinna zostać dokonana przez Klienta najpóźniej w terminie 3 dni od daty złożenia zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu na rachunek bankowy Sklepu zapłaty lub po otrzymaniu przez Sklep od operatora płatności potwierdzenia poprawnego wykonania operacji.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:

 • Visa
 • Visa Electron
 • Mastercard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro”

Dostarczenie towarów objętych zamówieniem odbywa się wyłącznie pod adres Klienta wskazany w trakcie składania zamówienia. Klient każdorazowo przez złożeniem zamówienia jest informowany o czasie dostawy towarów i kosztach takiej dostawy.

Sklep umożliwia osobisty odbiór przez Klienta zamówionych towarów w siedzibie Sklepu, jeżeli opcja taka jest dostępna przy składaniu zamówienia. O dokładnym terminie odebrania zamówionego towaru Sklep informuje Klienta wysłać wiadomość na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

Towary mogą być objęte gwarancja producenta, importera lub sprzedawcy. Czas udzielenia gwarancji na dany towar widnieje w jego opisie na stronach Sklepu. Szczegółowe warunki gwarancji są określone w udostępnionej przy opisie towaru zakładce „gwarancje.” Każdorazowo, w przypadku gdy towar objęty jest gwarancją, Klient otrzymuje dokument gwarancyjny wraz z towarem. Gwarancja dotycząca towaru nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza możliwości wykonywania uprawnień przez Klienta wynikających z tytułu rękojmi za wady towaru.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Sklep odpowiada za wady towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisów kodeksu cywilnego art. 556-576 kodeksu cywilnego.

Klient ma prawo złożenia reklamacji na podstawie przepisów o rękojmi, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną.

Sklep jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym towarze w tej samej chwili.

Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową, w szczególności gdy towar jest niezgodny z umową, jeżeli (i) nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przedstawienia, (ii) nie ma właściwości, o których Sklep zapewnił Klienta, (iii) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia, (iv) został Klientowi wydany w stanie niezupełnym, (v) nie ma właściwości wskazanych w publicznych zapewnieniach producenta, jego przedstawiciela, osoby wprowadzającej towar do obrotu lub osoby, która przez umieszczenie na towarze swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

Wada prawa polega na tym, że (i) towar stanowi własność osoby trzeciej, (ii) towar jest obciążony prawem osoby trzeciej lub (iii) ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Reklamacje z tytułu odpowiedzialności Sklepu za wady towarów, Klient może złożyć w formie elektronicznej za pomocą dostępnego na stronie internetowej Formularza kontaktowego, w formie pisemnej na adres: AGRICOOL Sp. z o. o. Warszawa, ul. Złota 7 m. 18, 00-019 Warszawa, bądź na adres poczty elektronicznej: biuro@agricool.sklep.pl.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące informacje:

 • Dane kontaktowe Klienta składającego reklamację (imię, nazwisko, adres i telefon kontaktowy).
 • Zdjęcie uszkodzonego elementu w formacie jpg, pdf.
 • Szczegółowy opis wady, w tym data wystąpienia wady.
 • Dowód potwierdzający dokonanie zakupu towaru w Sklepie.
 • W przypadku korzystania z uprawnień z tytułu gwarancji – wypełniona w dniu zakupu karta gwarancyjna.
 • W przypadku wystąpienia wady zakupionego towaru Klient ma prawo zażądać od Sklepu wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, lub obniżenia ceny lub może złożyć – w przypadku gdy wada jest istotna – oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sklepu dostarczyć towar wadliwy do siedziby Sklepu, zaś w przypadku gdy ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie towaru przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient zobowiązany jest udostępnić zakupiony towar w miejscu, w którym się on znajduje.

Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Sklep.

Sklep odpowiada wobec Klienta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od dnia jego wydania.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) Konsument może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wygasa pod upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie towaru.

Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich zakupionych towarów albo ich części.

W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien sporządzić i przesłać do Sklepu na adres: AGRICOOL Sp. z o. o. Warszawa, ul. Złota 7 m. 18, 00-019 Warszawa, bądź na adres poczty elektronicznej: biuro@agricool.sklep.pl, informację dotyczącą przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy, przez upływem terminu do odstąpienia od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Konsument może również wypełnić i przesłać Formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na stronie internetowej Sklepu: https://www.agricool.sklep.pl/. Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości, Sklep niezwłocznie przesyła na jego pocztę elektroniczną potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sklep zwraca mu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sklep przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli Konsument otrzymał zamówiony towar, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy, zobowiązany jest odesłać towar na adres: AGRICOOL Sp. z o. o. Warszawa, ul. Złota 7 m. 18, 00-019 Warszawa. Termin ten zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem 14 dni. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Bezpośrednie koszty zwrotu towaru przez Konsumenta do Sklepu ponosi Konsument, przy czym w przypadku towaru, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany poczta Konsument zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia o wysokości kosztów zwrotu takiego towaru.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), tj.:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • zawartej w drodze aukcji publicznej,
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

DANE OSOBOWE

Podane przez Klientów dane osobowe Sklep gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a szczególności ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.).

Administratorem danych osobowych jest AGRICOOL Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Warszawa, ul. Złota 7 m. 18, NIP: 5252876697, REGON: 389962980, e-mail: biuro@agricool.sklep.pl, tel. 502 718 111

Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych Klientów zamieszczone są w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Klient może w każdym czasie uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej https://www.agricool.sklep.pl/, w formie która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony internetowej https://www.agricool.sklep.pl/. Szczegóły na temat wykorzystywanych plików cookies zamieszczone są w Polityka Cookies, która stanowi integralną część Regulaminu.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne, przy czym Konsument dodatkowo ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w szczególności do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania i dochodzenia roszczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci. Instytucje konsumenckie. Rozstrzyganie sposób konsumenckich.”

Regulamin obowiązuje od 01.01.2023 r.